...
ทักษะที่ครูประถมควรมีเมื่ออยู่โรงเรียนประถมขนาดเล็ก

    เมื่อมาเป็นครูแล้วนอกเหนือจากงานการสอนยังมีงานอื่น ๆ อีกที่ต้องทำโดยเฉพาะโรงเรียนประถมและเป็นประถมขนาดเล็กด้วยแล้ว จำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นใครที่จะได้ทำงานอยู่ในโรงเรียนประถมขนาดเล็กต้องรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ควรรู้ทักษะ ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการทำงานในโรงเรียนประถมได้อย่างราบรื่น และคล่องตัว

...
ทำโจทย์ฟิสิกส์ได้ ไม่ง้อจินตนาการ

    ประโยคยอดฮิตของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Albert Einstein ที่เชื่อว่าหลายๆ คน ที่เข้ามาคลุกคลีกับวงการวิทยาศาสตร์จะต้องได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแน่ๆ ฟังดูแล้วก็ไม่น่าที่จะทำความเข้าใจยากตรงไหนใช่มั๊ยล่ะ เพราะก็พูดถึงเรื่องจินตนาการแค่นั้นเอง เเต่ น้องๆ หลายคนที่กำลังเรียนวิชาที่มีคำว่า "ฟิสิกส์" กลับต้องเจอกับคำถามที่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะจินตนาการยังไงถึงจะได้คำตอบ

...
รีวิว การเป็นครูประถม ขนาดเล็ก

    อาชีพรับราชการเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ใครหลาย ๆ คน ต่างใฝ่ฝันเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงทางรายได้และสวัสดิ อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิชาชีพก็ค่อนข้างสูง เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ใครหลาย ๆ คนอย่างจะประกอบอาชีพรับราชการไม่ว่าจะสายงานไหน อาชีพข้าราชการครูก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่าเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้กับอนาคตของชาติในรุ่นต่อ ๆ ไป

...
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 2565

    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

...
ลักษณนาม

     คำลักษณะนาม เป็นคำที่บอกลักษณะและชนิด หรือประเภทของคำนามนั้น เพื่อจะให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนับ หรือคำนามนั้นๆ

...
คำไวพจน์

    คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง" เช่น รอ และ คอย, คน และ มนุษย์, บ้าน และ เรือน เป็นต้น


...
สำนวนไทยน่ารู้

    สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่ควรรู้สำหรับใช้สอบความสามารถทางภาษาไทย สำนวนไทย เป็นข้อความที่คนไทยมักนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความแตกต่างจากข้อความทั่วไปตรงที่มีความคมคาย อาจต้องวิเคราะห์หรือตีความ จึงจะเข้าใจความหมายจริงๆ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ทางภาษาที่สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย

...
อุปมา-อุปไมย

     คำสุภาพ หมายถึง คำที่ได้ยินแล้วน่าฟัง ชวนฟังเป็นถ้อยคำที่เหมาะสม ถ้อยคำต่างๆที่เราพูดจากันโดยทั่วไปนั้น บางคำก็มิควรจะกราบบังคมทูลบางคำก็ควร ถ้าหากคำใดมิควรเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสียให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำต่างๆให้เหมาะสมเรียกว่า “คำสุภาพ” คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของราชาศัพท์ ซึ่งมีลักษณะที่ควรสังเกตดังต่อไปนี้

...
คำที่มักเขียนผิด

    ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง ในเชิงเปรียบเทียบ เปรียบเปรย (ทั้งในทางดีและทางร้าย) ซึ่งมักจะมีคำว่า เป็น เหมือน อย่าง เท่า ราวกับ ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหรือคำวลีอยู่ในประโยค เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น

...
คำราชาศัพท์

    คำเฉพาะสำหรับพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และสุภาพชนด้วย

...
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565

    การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการภายในกระทรวง การจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัลมีความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ “Anywhere, Anytime, Any Device”
-->